สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพิชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 5 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 12 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 19 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
16. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
17. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
18. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
21. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
22. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
23. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 2 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
24. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
25. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
26. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
27. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 6 กันยายน 2562 160 160 รายชื่อ
28. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 9 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
29. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
30. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
31. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
32. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
33. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
34. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
35. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
36. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
37. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
38. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
39. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
40. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
41. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
42. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
43. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 30 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
44. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 1 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
45. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 2 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
46. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 3 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
47. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 4 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
48. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 7 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
49. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
50. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ