สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านโคก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 6 สิงหาคม 2562 120 5 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 8 สิงหาคม 2562 120 1 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 13 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 15 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 20 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 21 สิงหาคม 2562 120 1 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 22 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 27 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 29 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 2 กันยายน 2562 116 116 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 3 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
12. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 4 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 5 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
14. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 6 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 9 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 9 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
17. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 10 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 11 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 11 กันยายน 2562 116 114 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 12 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ