สรุปยอดห้องอบรม อำเภอน้ำปาด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดโพนร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 2 สิงหาคม 2562 150 135 รายชื่อ
2. วัดโพนร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 7 สิงหาคม 2562 150 4 รายชื่อ
3. อบต.ท่าแฝก 4 กันยายน 2562 163 155 รายชื่อ
4. อบต.ท่าแฝก 5 กันยายน 2562 250 250 รายชื่อ