สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าปลา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 7 สิงหาคม 2562 72 0 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 14 สิงหาคม 2562 72 0 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 21 สิงหาคม 2562 72 0 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 29 สิงหาคม 2562 72 0 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4 กันยายน 2562 72 0 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 10 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
7. วัดเนินสวน ม.6 ต.ท่าปลา 10 กันยายน 2562 100 79 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 11 กันยายน 2562 72 0 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต 12 กันยายน 2562 100 59 รายชื่อ
10. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต 13 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
11. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 10 ตำบลร่วมจิต 17 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
12. ศาลาเอนกประสงค์ ม.11 ต.ผาเลือด 18 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 18 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
14. หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 19 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
15. ศาลาเอนกประสงค์ ม.12 ต.ผาเลือด 19 กันยายน 2562 100 46 รายชื่อ
16. ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.น้ำหมัน 25 กันยายน 2562 200 4 รายชื่อ