สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตรอน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 6 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 14 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 6 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 9 กันยายน 2562 50 33 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 17 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ