สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 6 สิงหาคม 2562 40 22 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 7 สิงหาคม 2562 40 28 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 13 สิงหาคม 2562 40 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 14 สิงหาคม 2562 40 36 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 20 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 21 สิงหาคม 2562 40 26 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 27 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 28 สิงหาคม 2562 40 36 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 3 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 4 กันยายน 2562 40 21 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 10 กันยายน 2562 40 35 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 11 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 17 กันยายน 2562 60 23 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 18 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 19 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 20 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 25 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ