สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองปาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 2 สิงหาคม 2562 31 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 6 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 7 สิงหาคม 2562 29 27 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 8 สิงหาคม 2562 29 25 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 9 สิงหาคม 2562 31 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 27 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 28 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 29 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 30 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 3 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 4 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 6 กันยายน 2562 31 29 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 10 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 11 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 13 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 17 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 18 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 19 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 20 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 24 กันยายน 2562 30 31 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 25 กันยายน 2562 31 30 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 26 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 27 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 1 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 2 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 3 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 4 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 8 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 9 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 10 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 11 ตุลาคม 2562 30 29 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 16 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 17 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 18 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 22 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 24 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 25 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 29 ตุลาคม 2562 32 30 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 30 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 31 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 1 พฤศจิกายน 2562 40 40 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 5 พฤศจิกายน 2562 40 80 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 6 พฤศจิกายน 2562 40 29 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 7 พฤศจิกายน 2562 40 1 รายชื่อ