สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้างฉัตร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 21 สิงหาคม 2562 70 66 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 28 สิงหาคม 2562 50 21 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 28 สิงหาคม 2562 50 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 23 กันยายน 2562 70 13 รายชื่อ