สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสบปราบ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 19 สิงหาคม 2562 160 158 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 23 สิงหาคม 2562 120 117 รายชื่อ