สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ทะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 14 สิงหาคม 2562 0 63 รายชื่อ
2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 15 สิงหาคม 2562 0 12 รายชื่อ
3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 28 สิงหาคม 2562 70 48 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 29 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 4 กันยายน 2562 200 126 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 5 กันยายน 2562 200 74 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 27 กันยายน 2562 200 31 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 28 กันยายน 2562 100 13 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 1 ตุลาคม 2562 100 11 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 10 ตุลาคม 2562 50 11 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 16 สิงหาคม 2562 105 50 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 20 สิงหาคม 2562 105 5 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 21 สิงหาคม 2562 105 10 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 22 สิงหาคม 2562 105 23 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 23 สิงหาคม 2562 105 70 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 11 กันยายน 2562 200 45 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 15 สิงหาคม 2562 1 1 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 6 กันยายน 2562 200 171 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 12 กันยายน 2562 200 76 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 3 กันยายน 2562 103 36 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลป่าตัน-นาครัว 5 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลแม่ทะ 27 กันยายน 2562 200 49 รายชื่อ