สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ทะ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 15 สิงหาคม 2562 1 1 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 16 สิงหาคม 2562 105 50 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 19 สิงหาคม 2562 105 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 20 สิงหาคม 2562 105 5 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 21 สิงหาคม 2562 105 10 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 22 สิงหาคม 2562 105 23 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 23 สิงหาคม 2562 105 70 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 27 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
16. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
18. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 28 สิงหาคม 2562 70 48 รายชื่อ
19. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 29 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
20. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 30 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
24. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 30 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 3 กันยายน 2562 103 36 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 3 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 4 กันยายน 2562 200 126 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 5 กันยายน 2562 200 74 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 6 กันยายน 2562 200 171 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 11 กันยายน 2562 200 45 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 12 กันยายน 2562 200 76 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 17 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ