สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่พริก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 2 สิงหาคม 2562 5 1 รายชื่อ
2. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านท่าไม้ 20 สิงหาคม 2562 81 38 รายชื่อ
3. ศาลาวัดแม่ปุ 21 สิงหาคม 2562 75 33 รายชื่อ
4. ศาลาวัดต้นธง 22 สิงหาคม 2562 131 59 รายชื่อ
5. ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังผู 23 สิงหาคม 2562 56 32 รายชื่อ
6. ศพก.อำเภอแม่พริก 27 สิงหาคม 2562 94 0 รายชื่อ
7. ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 28 สิงหาคม 2562 127 0 รายชื่อ
8. ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าด่าน 28 สิงหาคม 2562 92 8 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 29 สิงหาคม 2562 127 43 รายชื่อ
10. ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันป่าสัก 2 กันยายน 2562 56 0 รายชื่อ
11. ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังสำราญ 3 กันยายน 2562 46 0 รายชื่อ
12. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยขี้นก 4 กันยายน 2562 62 34 รายชื่อ
13. ศาลาอเนกประสงค์บ้านปางยาว 5 กันยายน 2562 44 22 รายชื่อ
14. ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะดอกเข็ม 6 กันยายน 2562 59 36 รายชื่อ
15. โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุ 10 กันยายน 2562 42 0 รายชื่อ
16. ศาลาเอนกประสงค์บ้านผาปังกลาง 11 กันยายน 2562 61 0 รายชื่อ
17. ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่เชียงรายบน 17 กันยายน 2562 90 12 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรแม่พริก 17 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ