สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเถิน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 1 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 26 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 4 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลเวียงมอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 5 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 16 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ