สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังเหนือ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 4 กันยายน 2562 0 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 5 กันยายน 2562 0 22 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 9 กันยายน 2562 150 119 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 10 กันยายน 2562 150 86 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 13 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 14 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 15 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 16 กันยายน 2562 12 10 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 17 กันยายน 2562 100 22 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 18 กันยายน 2562 110 40 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 23 กันยายน 2562 56 51 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 24 กันยายน 2562 58 56 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 25 กันยายน 2562 63 63 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 30 กันยายน 2562 53 52 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 1 ตุลาคม 2562 100 96 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 2 ตุลาคม 2562 60 60 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 3 ตุลาคม 2562 60 8 รายชื่อ