สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแจ้ห่ม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์ กศน.เมืองมาย 5 สิงหาคม 2562 18 0 รายชื่อ
2. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 5 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ปงดอน 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ปงดอน 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 7 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
11. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 8 สิงหาคม 2562 36 0 รายชื่อ
12. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 9 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 12 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
16. ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ปงดอน 13 สิงหาคม 2562 53 0 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ปงดอน 14 สิงหาคม 2562 54 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
22. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
24. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 16 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
25. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 19 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 19 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 20 สิงหาคม 2562 59 0 รายชื่อ
28. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
29. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
30. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 21 สิงหาคม 2562 80 31 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 21 สิงหาคม 2562 59 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
34. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
35. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
36. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
37. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
38. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 28 สิงหาคม 2562 120 101 รายชื่อ
39. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 29 สิงหาคม 2562 44 0 รายชื่อ
40. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
41. ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ปงดอน 2 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 3 กันยายน 2562 120 105 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 4 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
45. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม 5 กันยายน 2562 120 86 รายชื่อ
46. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 6 กันยายน 2562 100 88 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 9 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ