สรุปยอดห้องอบรม อำเภองาว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 28 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 29 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 30 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 2 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 20 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ