สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะคา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลไหล่หิน 3 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
2. ศาลาวัดแม่ปุ้มหลวง หมู่3 ตำบลใหม่พัฒนา 4 กันยายน 2562 91 0 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะคา 5 กันยายน 2562 104 0 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะคา 19 กันยายน 2562 104 2 รายชื่อ