สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่เมาะ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศบกต.บ้านดง 3 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
2. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาแช่ 4 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
3. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หล่วง ม.7 ต.นาสัก 30 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4. ศาลาเอนกประสงค์วัดสบป้าด 28 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 29 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ