สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่เมาะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศบกต.บ้านดง 3 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
2 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาแช่ 4 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หล่วง ม.7 ต.นาสัก 30 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์วัดสบป้าด 28 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 29 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ