สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงหนองล่อง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 7 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 21 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 2 กันยายน 2562 30 10 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 4 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 10 กันยายน 2562 10 7 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 18 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 24 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 30 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ