สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านธิ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 17 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 19 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 1 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 3 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 17 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ