สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านโฮ่ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดหนองสูน 10 กันยายน 2562 100 63 รายชื่อ
2 ศาลาการเปรียญวัดห้วยน้ำดิบ 11 กันยายน 2562 0 9 รายชื่อ
3 ศาลาการเปรียญวัดห้วยน้ำดิบ 19 กันยายน 2562 100 70 รายชื่อ
4 ศาลาการเปรียญวัดห้วยน้ำดิบ 24 กันยายน 2562 100 69 รายชื่อ
5 ศาลาการเปรียญวัดห้วยน้ำดิบ 7 ตุลาคม 2562 100 17 รายชื่อ
6 ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 20 สิงหาคม 2562 218 174 รายชื่อ
7 ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 21 สิงหาคม 2562 220 165 รายชื่อ
8 ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 27 สิงหาคม 2562 100 82 รายชื่อ
9 ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 26 กันยายน 2562 70 64 รายชื่อ
10 ศาลาวัดหล่ายแก้ว 16 กันยายน 2562 100 75 รายชื่อ
11 ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยแทง 19 กันยายน 2562 200 62 รายชื่อ
12 ศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะทุ่งม่าน 20 กันยายน 2562 150 39 รายชื่อ
13 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ลอบ 17 กันยายน 2562 250 72 รายชื่อ
14 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หาด 2 ตุลาคม 2562 200 135 รายชื่อ
15 ศาลาโรงน้ำดื่มบ้านห้วยโทก 16 ตุลาคม 2562 250 116 รายชื่อ
16 อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 12 กันยายน 2562 0 10 รายชื่อ
17 อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 18 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
18 อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 15 ตุลาคม 2562 100 60 รายชื่อ
19 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ 16 กันยายน 2562 50 8 รายชื่อ
20 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 1 ตุลาคม 2562 100 21 รายชื่อ
21 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 2 ตุลาคม 2562 30 15 รายชื่อ
22 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 4 ตุลาคม 2562 50 11 รายชื่อ
23 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 8 ตุลาคม 2562 30 15 รายชื่อ
24 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 1 สิงหาคม 2562 240 183 รายชื่อ
25 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 10 กันยายน 2562 200 96 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 11 กันยายน 2562 200 9 รายชื่อ
27 โรงเมรุวัดทุ่งม่าน 18 กันยายน 2562 120 82 รายชื่อ