สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านโฮ่ง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดหนองสูน 10 กันยายน 2562 100 63 รายชื่อ
2. ศาลาการเปรียญวัดห้วยน้ำดิบ 11 กันยายน 2562 0 9 รายชื่อ
3. ศาลาการเปรียญวัดห้วยน้ำดิบ 19 กันยายน 2562 100 71 รายชื่อ
4. ศาลาการเปรียญวัดห้วยน้ำดิบ 24 กันยายน 2562 100 70 รายชื่อ
5. ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 20 สิงหาคม 2562 218 174 รายชื่อ
6. ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 21 สิงหาคม 2562 220 165 รายชื่อ
7. ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 27 สิงหาคม 2562 100 83 รายชื่อ
8. ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 26 กันยายน 2562 50 22 รายชื่อ
9. ศาลาวัดหล่ายแก้ว 16 กันยายน 2562 100 75 รายชื่อ
10. ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยแทง 19 กันยายน 2562 200 62 รายชื่อ
11. ศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะทุ่งม่าน 20 กันยายน 2562 150 39 รายชื่อ
12. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ลอบ 17 กันยายน 2562 250 72 รายชื่อ
13. อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 12 กันยายน 2562 0 10 รายชื่อ
14. อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 18 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
15. อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ 16 กันยายน 2562 50 8 รายชื่อ
16. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 1 สิงหาคม 2562 240 183 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 10 กันยายน 2562 200 96 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 11 กันยายน 2562 200 9 รายชื่อ
19. โรงเมรุวัดทุ่งม่าน 18 กันยายน 2562 120 82 รายชื่อ