สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ทา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดทาสบเมย หมู่2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 10 กันยายน 2562 100 93 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านขุนก๋อง หมู่ 6 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 13 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยฮ่อม หมู่ 4 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 17 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 9 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 18 กันยายน 2562 120 89 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 20 กันยายน 2562 100 72 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 6 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 11 กันยายน 2562 100 77 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 19 กันยายน 2562 100 85 รายชื่อ
9 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 13 กันยายน 2562 100 22 รายชื่อ
10 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 18 กันยายน 2562 60 38 รายชื่อ
11 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 24 กันยายน 2562 150 81 รายชื่อ
12 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 12 กันยายน 2562 100 59 รายชื่อ
13 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 20 กันยายน 2562 100 25 รายชื่อ
14 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 25 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลทาปลาดุก 26 กันยายน 2562 100 43 รายชื่อ