สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ทา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 6 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 28 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน(ตำบลทาขุมเงิน) 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน(ตำบลทาขุมเงิน) 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 9 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
13. วัดทาสบเมย หมู่2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 10 กันยายน 2562 100 93 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 11 กันยายน 2562 100 77 รายชื่อ
15. ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 12 กันยายน 2562 100 59 รายชื่อ
16. ศาลาอเนกประสงค์บ้านขุนก๋อง หมู่ 6 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 13 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
17. ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 13 กันยายน 2562 100 22 รายชื่อ
18. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยฮ่อม หมู่ 4 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 17 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
19. วัดทาสบเมย หมู่2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 18 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
20. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 9 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 18 กันยายน 2562 120 89 รายชื่อ
21. ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 18 กันยายน 2562 60 38 รายชื่อ
22. วัดทาสบเมย หมู่2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 19 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 19 กันยายน 2562 100 85 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 20 กันยายน 2562 100 66 รายชื่อ
25. ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 20 กันยายน 2562 100 94 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 20 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 21 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 24 กันยายน 2562 150 81 รายชื่อ
29. เทศบาลตำบลทาปลาดุก 26 กันยายน 2562 100 24 รายชื่อ