สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองลำพูน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. เทศบาลตำบลริมปิง 6 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 6 สิงหาคม 2562 40 23 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลริมปิง 7 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลริมปิง 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 9 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลริมปิง 9 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลริมปิง 12 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 13 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลริมปิง 13 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
11. เทศบาลตำบลริมปิง 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 16 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 16 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 19 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
17. กศน. ตำบลอุโมงค์ 19 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 19 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 20 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
20. กศน. ตำบลเหมืองง่า 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
21. กศน. ตำบลเหมืองง่า 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
22. กศน. ตำบลเหมืองง่า 23 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
23. กศน. ตำบลอุโมงค์ 26 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
24. กศน. ตำบลเหมืองง่า 26 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 26 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
26. กศน. ตำบลเหมืองง่า 27 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
27. กศน. ตำบลเหมืองง่า 28 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
28. กศน. ตำบลเหมืองง่า 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
29. กศน. ตำบลเหมืองง่า 30 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 3 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
31. กศน. ตำบลเหมืองง่า 3 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 4 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
33. กศน. ตำบลเหมืองง่า 4 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
35. กศน. ตำบลเหมืองง่า 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
36. กศน. ตำบลเหมืองง่า 6 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 6 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
38. กศน. ตำบลอุโมงค์ 9 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
39. กศน. ตำบลเหมืองง่า 9 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 9 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
41. กศน. ตำบลเหมืองง่า 10 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 10 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
43. กศน. ตำบลเหมืองง่า 11 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 11 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
45. อาคาร อสม. ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า 11 กันยายน 2562 88 88 รายชื่อ
46. เทศบาลตำบลป่าสัก 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
47. เทศบาลตำบลต้นธง 12 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 12 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
49. เทศบาลตำบลต้นธง 13 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 13 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
51. เทศบาลตำบลป่าสัก 13 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
52. เทศบาลตำบลต้นธง 16 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 16 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
54. เทศบาลตำบลริมปิง 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
55. เทศบาลตำบลป่าสัก 16 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
56. เทศบาลตำบลป่าสัก 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
57. เทศบาลตำบลต้นธง 17 กันยายน 2562 100 61 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
59. เทศบาลตำบลเหมืองง่า 18 กันยายน 2562 150 58 รายชื่อ
60. เทศบาลตำบลต้นธง 18 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
62. วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 18 กันยายน 2562 100 52 รายชื่อ
63. โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 18 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
64. เทศบาลตำบลป่าสัก 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
65. เทศบาลตำบลต้นธง 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
67. โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 19 กันยายน 2562 100 95 รายชื่อ
68. วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 19 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
69. เทศบาลตำบลป่าสัก 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
70. เทศบาลตำบลต้นธง 20 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
72. เทศบาลตำบลป่าสัก 23 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
73. เทศบาลตำบลต้นธง 23 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
75. เทศบาลตำบลเหมืองง่า 24 กันยายน 2562 85 82 รายชื่อ
76. โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 24 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
77. กศน. ตำบลเหมืองง่า 24 กันยายน 2562 85 0 รายชื่อ
78. เทศบาลตำบลป่าสัก 24 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
79. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
80. อาคาร อสม. ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า 25 กันยายน 2562 100 49 รายชื่อ
81. โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 25 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
82. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 26 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
83. โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
84. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
85. โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 27 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
86. โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 30 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
87. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 1 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
88. วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 2 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
89. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 2 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
90. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 3 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
91. วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 3 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
92. วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 4 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
93. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 4 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
94. วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 7 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
95. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 7 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
96. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
97. วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 8 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
98. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
99. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
100. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 11 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
101. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 14 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
102. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 15 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ