สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกัลยาณิวัฒนา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 6 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 9 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 15 สิงหาคม 2562 54 21 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 29 สิงหาคม 2562 50 12 รายชื่อ