สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอยหล่อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านปากทางสามัคคี หมู่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 25 กันยายน 2562 100 54 รายชื่อ
2 วัดปากทางเจริญ หมู่ 4 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2562 100 99 รายชื่อ
3 วัดสองแคว หมู่ ๔ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
4 วัดใหม่หนองหอย หมู่ ๖ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 9 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ
5 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่อาว หมู่ 7 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 25 กันยายน 2562 100 31 รายชื่อ
6 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านยางคราม ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 23 กันยายน 2562 100 24 รายชื่อ
7 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 23 กันยายน 2562 100 68 รายชื่อ
8 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 22 ตุลาคม 2562 80 1 รายชื่อ
9 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 11 พฤศจิกายน 2562 70 50 รายชื่อ
10 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 18 พฤศจิกายน 2562 15 6 รายชื่อ
11 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 29 กันยายน 2562 120 82 รายชื่อ
12 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 100 51 รายชื่อ
13 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 27 กันยายน 2562 100 56 รายชื่อ
14 ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๑๙ บ้านท่าล้อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 100 71 รายชื่อ
15 ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๒ บ้านหนองเหียง ตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 100 64 รายชื่อ
16 ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๒๖ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 100 48 รายชื่อ
17 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองม่วง หมู่ 11 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ตุลาคม 2562 120 95 รายชื่อ
18 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเปายง หมู่ 15 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 100 43 รายชื่อ
19 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 7 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 4 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
21 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 3 ตุลาคม 2562 50 12 รายชื่อ