สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอยหล่อ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดใหม่หนองหอย หมู่ ๖ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 9 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ
2. ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๒๖ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
3. ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๒ บ้านหนองเหียง ตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 100 64 รายชื่อ
4. ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๑๙ บ้านท่าล้อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 100 71 รายชื่อ
5. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
6. วัดสองแคว หมู่ ๔ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
7. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
8. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 100 51 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 27 กันยายน 2562 100 21 รายชื่อ
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 27 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
11. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 30 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ