สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ออน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.ออนกลาง 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 13 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ