สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ออน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.ออนกลาง 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.ออนกลาง 4 พฤศจิกายน 2562 40 32 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 11 พฤศจิกายน 2562 50 34 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 12 พฤศจิกายน 2562 20 13 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 13 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 12 พฤศจิกายน 2562 20 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 29 พฤศจิกายน 2562 20 7 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 3 ธันวาคม 2562 15 11 รายชื่อ