สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่วาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 5 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 15 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 19 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 2 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 5 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 9 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 12 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 16 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 19 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 26 กันยายน 2562 200 82 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 30 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 3 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 7 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 10 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 14 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 17 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ