สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไชยปราการ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 1 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 2 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 7 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 8 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 9 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 14 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 15 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 16 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 21 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 22 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 23 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 27 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 28 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 29 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 30 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 1 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 2 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 3 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 4 กันยายน 2562 70 38 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 5 กันยายน 2562 70 28 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 6 กันยายน 2562 70 32 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 9 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 10 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 11 กันยายน 2562 70 31 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 12 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 13 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 16 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 17 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 18 กันยายน 2562 70 50 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 19 กันยายน 2562 70 48 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 20 กันยายน 2562 70 11 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 24 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 25 กันยายน 2562 70 50 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 26 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 27 กันยายน 2562 70 50 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 30 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ