สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงแหง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 12 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 13 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 16 กันยายน 2562 40 24 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 18 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ