สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสารภี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 26 สิงหาคม 2562 120 53 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 27 สิงหาคม 2562 120 61 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 28 สิงหาคม 2562 120 112 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 29 สิงหาคม 2562 120 109 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 30 สิงหาคม 2562 120 105 รายชื่อ