สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอยเต่า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 1 สิงหาคม 2562 100 55 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 2 สิงหาคม 2562 100 51 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 6 สิงหาคม 2562 100 59 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 7 สิงหาคม 2562 100 53 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 8 สิงหาคม 2562 100 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 13 สิงหาคม 2562 100 55 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 14 สิงหาคม 2562 100 61 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 15 สิงหาคม 2562 100 50 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 22 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 27 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 28 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 29 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 3 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 4 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 5 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 10 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 11 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 12 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 17 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 18 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 19 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 24 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 25 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 26 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 1 ตุลาคม 2562 100 48 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 2 ตุลาคม 2562 100 1 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 3 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 8 ตุลาคม 2562 100 54 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 9 ตุลาคม 2562 75 62 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 10 ตุลาคม 2562 100 2 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 15 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 16 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 17 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 18 ตุลาคม 2562 72 0 รายชื่อ