สรุปยอดห้องอบรม อำเภอฮอด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 1 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 5 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 7 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 12 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 19 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 26 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 28 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 2 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 4 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 9 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 11 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 16 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 18 กันยายน 2562 120 75 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 23 กันยายน 2562 120 2 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 25 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 30 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 2 ตุลาคม 2562 120 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 7 ตุลาคม 2562 120 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 9 ตุลาคม 2562 120 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 14 ตุลาคม 2562 120 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 16 ตุลาคม 2562 120 0 รายชื่อ