สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสันทราย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 21 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 4 กันยายน 2562 60 49 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 10 กันยายน 2562 65 62 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 12 กันยายน 2562 70 55 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 17 กันยายน 2562 70 60 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 19 กันยายน 2562 70 55 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 23 กันยายน 2562 70 62 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 25 กันยายน 2562 70 49 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 2 ตุลาคม 2562 60 24 รายชื่อ