สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสันกำแพง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 5 สิงหาคม 2562 90 10 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 12 สิงหาคม 2562 90 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 19 สิงหาคม 2562 90 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 26 สิงหาคม 2562 90 0 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลออนใต้ 4 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 18 กันยายน 2562 70 60 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลบวกค้าง 11 ตุลาคม 2562 60 1 รายชื่อ