สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสันป่าตอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลมะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 23 กันยายน 2562 70 66 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 25 กันยายน 2562 130 129 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 26 กันยายน 2562 150 138 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 27 กันยายน 2562 160 155 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 70 64 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 19 กันยายน 2562 70 62 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 9 กันยายน 2562 60 57 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 80 72 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 70 61 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 140 131 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 23 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ