สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพร้าว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 5 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 7 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 9 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 14 สิงหาคม 2562 50 29 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 16 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 19 สิงหาคม 2562 50 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 21 สิงหาคม 2562 50 28 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 28 สิงหาคม 2562 50 37 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 10 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 11 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 13 กันยายน 2562 30 60 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 17 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 18 กันยายน 2562 30 60 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 19 กันยายน 2562 30 58 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 20 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 24 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 25 กันยายน 2562 30 60 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 26 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 27 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 17 ตุลาคม 2562 60 4 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 22 ตุลาคม 2562 45 41 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 30 ตุลาคม 2562 40 11 รายชื่อ