สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่อาย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 11 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 12 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 17 กันยายน 2562 100 69 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 18 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 24 กันยายน 2562 25 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 24 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 25 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 26 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ