สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสะเมิง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ