สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ริม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 2 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 5 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 13 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 19 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 26 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
22. ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 9 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
23. ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
24. ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
25. ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 12 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
26. ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
27. ศพก.สะลวง(เครือข่าย) 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
28. ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 17 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
29. ศพก.สะลวง(เครือข่าย) 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
30. ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
31. ศพก.สะลวง(เครือข่าย) 18 กันยายน 2562 50 22 รายชื่อ
32. ศพก.สะลวง(เครือข่าย) 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
33. ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
34. ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
35. ศพก.สะลวง(เครือข่าย) 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ