สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่แตง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 1 สิงหาคม 2562 50 11 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 2 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 5 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 6 สิงหาคม 2562 50 29 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 7 สิงหาคม 2562 50 41 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 8 สิงหาคม 2562 60 45 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 9 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 13 สิงหาคม 2562 50 39 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 14 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 15 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 16 สิงหาคม 2562 100 51 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 19 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 20 สิงหาคม 2562 60 47 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 21 สิงหาคม 2562 60 45 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 22 สิงหาคม 2562 60 44 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 23 สิงหาคม 2562 60 45 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 26 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 27 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลแม่หอพระ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 27 สิงหาคม 2562 60 29 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 28 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 29 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 30 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
23. หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 100 91 รายชื่อ
24. หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 120 106 รายชื่อ
25. หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 120 109 รายชื่อ
26. หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 19 กันยายน 2562 120 98 รายชื่อ
27. หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 120 99 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 25 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 27 กันยายน 2562 50 8 รายชื่อ