สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอยสะเก็ด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 2 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 5 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 7 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
8. ศาลาเอนกประสงค์หมูที่ 6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
10. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 19 กันยายน 2562 45 16 รายชื่อ