สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงดาว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 14 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 25 กันยายน 2562 100 29 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว1 24 กันยายน 2562 100 29 รายชื่อ