สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่แจ่ม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 1 สิงหาคม 2562 100 29 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 6 สิงหาคม 2562 100 51 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 15 สิงหาคม 2562 200 67 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 20 สิงหาคม 2562 100 29 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 22 สิงหาคม 2562 100 24 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 28 สิงหาคม 2562 200 117 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 10 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 11 กันยายน 2562 100 44 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 23 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 24 กันยายน 2562 120 106 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 25 กันยายน 2562 120 63 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 26 กันยายน 2562 120 64 รายชื่อ