สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหว้านใหญ่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 12 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ