สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคำชะอี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 10 กันยายน 2562 60 13 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 17 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 24 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ