สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดงหลวง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 5 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 6 สิงหาคม 2562 60 53 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 7 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 8 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 9 สิงหาคม 2562 50 40 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 13 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 14 สิงหาคม 2562 50 10 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 4 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ