สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอนตาล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 6 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 7 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 8 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 13 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 14 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 15 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 20 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 21 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 22 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 27 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 28 สิงหาคม 2562 52 47 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 29 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 10 กันยายน 2562 51 49 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 12 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 17 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 1 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 2 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 3 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 8 ตุลาคม 2562 50 26 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 16 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 17 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 22 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 24 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ