สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนิคมคำสร้อย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
16. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
17. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 21 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
20. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
22. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
23. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
28. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
29. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
32. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
34. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
36. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
38. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
40. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
42. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
43. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
46. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
48. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
49. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
52. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
54. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
55. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
58. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
60. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
61. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
64. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
66. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
68. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
70. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 22 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
72. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 22 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 24 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
74. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 24 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
75. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 29 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 29 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ