สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองมุกดาหาร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 29 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 19 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 3 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 23 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 24 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร 30 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ