สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังยาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 7 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 14 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 21 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 28 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 5 กันยายน 2562 10 6 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 7 กันยายน 2562 5 0 รายชื่อ