สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพนสวรรค์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ